Anja Mager, 04/29/2021

Zavezništvo za kmetijstvo – povezani za dobrobit kmeta

Neodkup in odkupne cene, ki ne pokrivajo pridelovalnih stroškov, tako je trenutno realno stanje na slovenskih kmetijah, ki skrbimo za prehransko varnost države. Če želimo imeti tudi v prihodnje razvojno sposobne kmetije in slovenskega kmeta, moramo zagotoviti okolje, ki bo to omogočalo. Okolje, v katerem bo potrošnik lahko zaupal živilom in ki ne bo dovoljevalo nepoštenih praks.

Kmetijske nevladne organizacije si delimo skupno odgovornost, da vzpostavimo trajnostno kmetijstvo, v katerem bomo kmetje videli priložnost in prihodnost ter nam bo omogočilo dostojen in pravičen dohodek. Menimo, da smo na dobri poti, vendar je pred nami še veliko dela, truda, pogajanj ..., skupaj pa smo lahko prepričani, da nam bo uspelo. Sodelovanje kmetijskih nevladnih organizacij do zdaj je bilo zelo korektno, zdaj pa vezi še dodatno krepimo. Štirinajst nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva in zastopajo interese kmetov, smo povezali v Zavezništvo za kmetijstvo (ZZK), ki deluje za dobrobit kmeta. Sprva je bil njegov namen organizirati protest. Kot je tudi širše znano, kmetje protestirajo po vsej Evropi – tako zaradi nizkih odkupnih cen kot zaradi prihajajoče skupne kmetijske politike in evropskega zelenega dogovora.

Naša redna tedenska srečanja pa so hitro prerasla osnovni namen. Ugotovili smo namreč, da zgolj s protestom našega stanja ne bomo rešili. Potrebujemo složnost, drznost, strokovnost in zaupanje. Zato zdaj delamo, se povezujemo, iščemo rešitve za trajnostno reševanje kmetijskega sektorja in širše, tudi glede razvoja podeželja. Naša želja pri tem je potrošniku ponuditi kakovostno in varno hrano, za katero menimo, da si kmetje zanjo zaslužimo pošteno plačilo. Naš dober namen podpira tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ob našem prvem srečanju, konec decembra 2020, smo se dogovorili za mesečna srečanja z ministrom. Na vsakem srečanju pregledamo stanje sprejetih sklepov in opozorimo na dodatno perečo tematiko za boljši jutri slovenskega kmetijstva. Minister nam je obljubil podporo pri ureditvi trdnejšega sektorja, ki bo zagotavljal primerne cene za kmete po zgledu »francoskega modela«, za katerega so predstavniki MKGP potrdili, da ga bodo preučili, prav tako pa bodo preučili tudi možnost njegove implementacije v slovenski kmetijski prostor.

Skupna kmetijska politika v oblikovanju

Francoski model predlaga, da se pozornost usmeri v tri cilje:

– v poštene cene za proizvajalce, take, da jim omogočajo, da se s svojim delom dostojno preživijo,

– krepitev zdravstvene, okoljske in prehranske kakovosti izdelkov,

– promocijo zdrave, varne hrane in trajnostne pridelave za vse.

Ministrstvo nas je podprlo pri predlogu ustanovitve medresorske skupine na ravni ministrstev, ki bo reševala kmetijske izzive, ki so povezani z drugimi resorji (na področju zemljiške politike, davčne zakonodaje in kmetijskih vsebin v šolskih kurikulumih). Pri tem bodo na ministrstvu preučili možnosti reševanja biovarnosti prek smernic (po prvotnem predlogu MKGP je bil predviden pravilnik), ki jih bodo oblikovale vse nevladne organizacije v Zavezništvu v povezavi s Kmetijsko-gozdarsko zbornico.

Želimo, da pripravljavce ukrepov v novi skupni kmetijski politiki spremljata zdrav razum in zavedanje, da sta od tega, kako bodo ukrepi pripravljeni, odvisni njihova realizacija in uporabnost v praksi. V kmetijstvu, v katerem bomo kmetovali mi. Pri ukrepih za novo obdobje SKP se dogovarjamo in zagovarjamo skupna stališča. Intenzivno oblikujemo smiselne ukrepe za sheme KOPOP in SOPO v novem programskem obdobju, ki kmeta ne bodo omejevale, ampak mu bodo koristile.

Tudi o problemu sobivanja z zvermi in divjadjo

Vnovič smo obravnavali problematiko zveri in divjadi ter se dogovorili za medsektorski sestanek Zavezništva, MKGP in ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Tematika zveri namreč ni v pristojnosti samo okoljskega ministrstva, temveč predvsem kmetijskega ministrstva. Poudariti želimo pomembnost obvarovanja slovenskega kmeta. V Sloveniji namreč varujemo vse, samo kmetijskih zemljišč in slovenskega kmeta ne.

Trenutno vso našo pozornost namenjamo noveli Zakona o kmetijstvu. Ključni poudarki novele so na omejitvah pri neposredni prodaji, evidencah, problematiki varstva podatkov (javnosti KMG MID), na spremljanju stanja kmetijskih tal in gnojenja, opredelitvi nalog svetovalne službe za čebelarstvo, profesionalizaciji varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ter še dodatno na splošnih pripombah, ki se nanašajo na finančne posledice za kmete in drugo. Uspelo nam je, da so nam prisluhnili na strani ministrstva in trenutno se usklajujejo stališča s KGZS, Upravo za varno hrano in ministrstvom, da dodelamo zakon in ga naredimo do kmeta prijaznega in uporabnega in ne še dodatno omejujočega.

Predstavniki Zavezništva se bomo obrnili tudi na Zadružno zvezo Slovenije in predstavnike živilsko-predelovalne industrije s pobudo za skupno sodelovanje. KGZS bi lahko sodelovala kot zunanji strokovni sodelavec, ki mu je v interesu samo in izključno korist kmeta.

Vzporedno z vsemi aktivnostmi se srečujemo tudi s trgovci. Povezovanje s trgovci se nam namreč zdi izjemno pomembno, saj želimo začeti pogovore o dolgoročni povezavi v okviru vertikale in pravični razdelitvi censkega deleža v agroživilski verigi. Prav tako potekajo tudi že prvi pogovori o profesionalnem povezovanju kmetov na področju reje govedi za meso. Tu nas kmete čaka še zelo veliko dela, da se povežemo ne samo kot nevladne organizacije, ampak predvsem na profesionalni ravni in s tem dosežemo konkurenčnost v razmerju do velikih podjetij in predvsem uvoza.

Zavedamo se, da nas časa še izjemno veliko dela in naporov. Želimo zgolj to, da vsak člen verige prevzame svoj del odgovornosti in zanj dobi pošten delež plačila. Da skupaj naredimo dobro za naše kmetijstvo – kmetijstvo, ki nas preživlja. Verjamemo, da nam bo z vašo pomočjo z veliko vztrajnosti in strpnosti ter pogumom to tudi uspelo. Skupaj.

 

Zavezništvo za kmetijstvo sestavljajo: Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Zveza društev rejcev govedi črno-bele pasme Slovenije, Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije, Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Govedorejsko poslovno združenje, Zveza prašičerejcev Slovenije, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, Združenje družinskih vinogradnikov – vinarjev Slovenije in Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis.

view counter