Darinka Sebenik, 06/23/2021

Število govedi na Bavarskem upada

Foto: Darinka Sebenik

S povprečno 72 govedi na kmetijo se je čreda na Bavarskem v zadnjem letu povečala (to je 2 živali več na kmetijo), vendar pa je število rejenih živali upadlo. Po  podatkih državnega bavarskega urada za statistiko, so 3. maja 2021 na Bavarskem našteli 40.659 kmetij z živino, s približno 2,9 milijona živali. Mlečne krave ob tem predstavljajo večino čred goveda s 37,9%. Kljub temu pa jv primerjavi z letom poprej skupno število kmetij upadlo za 3,4% (saj je z dejavnostjo prenehalo 1.426 gospodarstev). Število govedi pa se je zmanjšala za 1,7% (-51.461 živali).

Manj je mlečnih kmetij

Z okrog 1,1 milijona živali krave molznice predstavljajo 37,9% celotne črede goveda. Čreda molznic se je lani zmanjšala za 1,5%. Lani se je odpovedalo 1 151 od 26 899 gospodarstev za molznice. Povprečno število krav molznic na rejo molznic se je na Bavarskem povečalo za eno žival na 43 krav molznic. Tudi število kmetij s kravami dojiljami se je zmanjšalo, in sicer za 68 na 7.271 kmetij ter  za 904 na 67.568 krav dojil.

Število telet in mlade govedi je na ravni prejšnjega leta s skupno 853.996 živalmi. Za govedo v starosti od enega do dveh let so našteli 690.840 živali, od tega je bilo 72,3% ženskih živali, ki so bile v prvi vrsti namenjene za pridelavo mleka in tudi mesa. Goveda, starega dve leti ali več, je bilo 197.468, od tega je bilo 8,1% bikov ali volov.

Podoben razvoj dogodkov v Baden-Württembergu

Tudi v Baden-Württembergu se je lani zmanjšalo število goveda, in sicer za 2% na 920.154 živali. Število telet in mlade govedi je ostalo skoraj enako, to je 267.111 živali. Čreda mladega govedi, mlajšega od dveh let, se je zmanjšala za 3,6% na 217.180. Med živino, staro dve leti ali več, je bilo 7.890 moških in 52.651 ženskih živali. Na splošno se je populacija živali v tej starostni skupini zmanjšala za 5,7%.

Na 5847 mlečnih kmetijah vzrejajo 319.540 krav molznic, kar je 4,7% manj kmetij glede na predhodno leto in tudi čreda krav molznic je manjša za 1,8%.

view counter