obvestilo MKGP, 06/29/2020

Hrana za jutri

Foto: Vincent Rivaud

Objavljen je javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020. Za področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in ribištva je namenjenih 4,4 milijona evrov, rok za oddajo prijav pa je 21. julij 2020, do 14. ure.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer na področjih prehranske varnosti Slovenije, konkurenčnosti proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in razvoja podeželja. Izbrani in sofinancirani raziskovalni projekti bodo podpora Vladi Republike Slovenije in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa, ki so nujni za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Prijavijo se lahko raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe MKGP so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je bil objavljen v na Uradnem listu RS št. 91/2020 z dne 26.6.2020, razpisna dokumentacija pa je dostopna spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

view counter