Obvestilo, 04/06/2018

Vetrolom posekal skoraj enoletni predvideni posek

Po ocenah družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) je bilo v državnih gozdovih v lanskem vetrolomu poškodovanega preko 1,1, milijona m³ lesa. To predstavlja skoraj enoletni obseg poseka v državnih gozdovih, je ob robu današnje terenske seje koordinacijske skupine za sanacijo posledic vetroloma poudaril glavni direktor SiDG Zlatko Ficko. Ta ocena še ni dokončna.  V SiDG pričakujemo, da bo obseg poškodovanosti zaradi obilnih snežnih padavin in morebitnih gradacij podlubnikov še večji. Pri izvajanju del že opažamo, da je na določenih predelih obseg poškodovanih gozdov večji od naših prvotnih ocen in večji, kot ga je pri izdaji odločb za izvedbo sanitarne sečnje ocenil Zavod za gozdove. 

 

Decembrski vetrolom je poškodoval preko 60% vseh površin, ki jih zajemajo državni gozdovi. Med najbolj poškodovanimi so poleg kočevskih tudi notranjsko – snežniški gozdovi, kjer je danes  terenski ogled opravila koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma pod vodstvom Marjana Podgorška, državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na ocene poškodovanosti, ki smo jih nazadnje naredili februarja,  je na Notranjskem preko 460.000 m³ poškodovanega lesa. Ocenjeni vetrolom na območju Postojne tako predstavlja več kot štirikratnik obsega letne sečnje. 

Od Zavoda za gozdove smo do danes prejeli 2.104  odločb za izvedbo sanitarne sečnje poškodovanih gozdov, ki se skupaj nanašajo na 931.961  m³ lesa. V postopku izvajanja so odločbe v skupini količini 886.810 m³ lesa. Od tega smo že posekali in odpremili 195.392 m³ lesa. 

Sanacijo gozdov v tem trenutku izvajamo z naslednjimi kapacitetami zunanjih in lastnih izvajalcev:

PE

Prilagojen kmetijski traktor, zgibnik in forwarder

Strojna sečnja

Žičnica

Kočevje

76

13

0

Postojna

147

12

7

Ljubljana

24

2

5

Maribor

31

3

2

Skupaj

278

30

14

 

Preračunano to pomeni, da dnevna zmogljivost poseka v državnih gozdovih trenutno znaša 12.800 m³

Snežne razmere so začetek sanacije zamaknile za skoraj dva meseca, na  nekaterih predelih pa sneg sanacijo ovira še danes in nam onemogoča dostop v gozd. V času obilnih snežnih padavin smo delali le na okoli 30 % običajnih zmogljivosti, čeprav bi glede na obseg vetroloma in roke za sanacijo dela morali izvajati s polnimi zmogljivostmi. Sanacijo gozdov dodatno otežujejo omejitve na gozdnih cestah in na ostalih cestah, kjer zaradi omejevanja prevozov nastajajo dodatne težave s prevozi lesa.

Izvedba sanacije je odvisna predvsem od:

-           obsega poškodovanih gozdov, ki se kaže tako v obsegu kubičnih metrov poškodovanih dreves kot tudi v poškodovani površini gozdov,

-           povečane nevarnosti dela zaradi prelomljenih, nagnjenih in podrtih dreves,

-           omejenih zmogljivosti na trgu za posek in prevoz lesa,

-           omejenih možnosti pri prodaji lesa iz poškodovanih gozdov,

-           omejenih zmogljivosti cest in gradbenih del na nekaterih cestah, kar ponekod močno otežuje izvoz lesa.

Da bi zagotovili čim hitrejšo sanacijo poškodovanih državnih gozdov, smo v  SiDG že takoj po vetrolomu sprejeli več ukrepov:

1.         prilagodili smo  program dela, saj smo takoj po nastanku škode ustavili večino izvajanja rednih sečenj ter preusmerili zmogljivosti v sanacijo poškodovanih gozdov.

2.         uskladili smo program sanacije poškodovanih gozdov glede na nujnost, povzročanje drugih nevarnosti ter ostale prioritete po sanaciji.

3.         uredili smo gozdne ceste, s katerimi smo omogočili dostop v gozdove in povečujemo prepustnost.

4.         zaradi zagotovitve dodatnih zmogljivosti smo izvajalce iskali tudi preko odprtega postopka na evropskem trgu in ne samo preko že sklenjenega okvirnega sporazuma z izvajalci, ki smo jih priznali usposobljenost. 

5.         javna naročila smo prilagodili načinu izvedbe, zato da bomo zagotovili  čim bolj učinkovito sanacijo. Na delih, kjer je možna strojna sečnja, smo od izvajalcev zahtevali zagotovitev strojne sečnje, ki zagotavlja večjo varnost pri izvedbi del in večjo učinkovitost sanacije. Na predelih, kjer strojna sečnja ni možna, smo predvideli druge načine izvajanja sečnje in spravila. Posebej smo predpisovali specifične vrste spravila lesa, kot je na primer  žičniško spravilo na terenih, kjer druge tehnologije izvedbe del ne omogočajo.

6.         po prevzemu  gozdarske dejavnosti od naše hčerinske družbe Snežnik dela v poškodovanih gozdovih izvajamo tudi z lastnimi zmogljivostmi gozdne proizvodnje.

7.         zagotovili smo dodatne zmogljivosti za skladiščenje gozdno-lesnih sortimentov, ki bodo omogočile hitrejši odvoz lesa iz gozda.

 

Sanaciji poškodovanih dreves bomo prilagodili tudi program prodaje gozdno-lesnih sortimentov. Predelovalcem lesa, s katerimi smo letos podpisali dolgoročne prodajne pogodbe, bomo prednostno prodajali tudi les iz poškodovanih gozdov. Glede na Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov bomo lahko tem kupcem ponudili do 40 % povečanje količin pri hlodovini smreke in jelke ter ostali  oblovini. Preostali del prodaje gozdno-lesnih sortimentov, ki bodo posledica  sanacije poškodovanih gozdov, bomo izvedeli preko javnega zbiranja ponudb in javnih dražb.

 

V naslednji fazi po izvedeni sečnji  se bomo lotili obnove poškodovanih gozdov. Ukrepe bomo uskladili z Zavodom za gozdove. 

view counter