Obvestilo, 03/07/2018

Vabilo na občni zbor GPZ

Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec. Zemljevid
 

Predlog dnevnega reda:

1.    Otvoritev občnega zbora
2.    Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija)
3.    Pregled zapisnika 13. občnega zbora GPZ z.o.o.
4.    Poročilo Upravnega odbora za leto 2017
5.    Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017
6.    Poslovno in finančno poročilo za leto 2017
7.    Načrt dela za leto 2018
8.    Dokapitalizacija zadruge
9.    Poročilo verifikacijske komisije
10.    Razprava in sprejem sklepov
11.    Predlogi, sugestije in mnenja članov
12.    Razno-aktualna problematika

V skladu z Zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora.
Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od 1.3.2018 dalje na sedežu zadruge.

Vabljeni:
Člani GPZ z.o.o.

Upravni odbor GPZ z.o.o.                                                                    
Predsednik Upravnega odbora                                           
Marko Dolinar   l.r.   

view counter