Darinka Sebenik, 09/04/2018

Prevzemna ponudba za Pomurske mlekarne

Družba RRC računalniške storitve, ki jo zastopa direktorica ga. Tatjana, je skladno s 24. členom Zakona o prevzemih objavila namero prevzema vseh delnice družbe Pomurske mlekarne d.d. Letos julija je namreč družba RRC Računalniške storitve, v lasti Anthonyja Tomažina, avstralskega poslovneža slovenskih korenin od  Delavske hranilnice oziroma njena odvisna družba DH-Storitve odkupila 60,62-odstotni delež v Pomurskih mlekarnah.

Kot so zapisali v obvestilu za javnost, je ciljna družba izdajatelj 1.392.282 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi. Z delnicami se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

 

O prevzemni nameri so obvestili Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, upravo družbe pomurske mlekarne d.d. in predstavnike delavcev oziroma delavce ter predstavnike delavcev oziroma delavce družbe prevzemnika. Najkasneje v 30. dneh in ne prej kot v 10. po objavi prevzemne namere bodo objavili prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Pomurske mlekarne.

Aktivnosti v zvezo s prevzemno ponudbo vodi Ilirika borzno posredniška hiša, d.d. Ljubljana.

view counter