obvestilo MKGP, 12/28/2018

Štirje novi razpisi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za podukrep 8.6 za operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa in dva javna razpisa za ukrep 16 - Sodelovanje. Skupna višina vseh razpisanih sredstev za vse štiri javne razpise je dobrih 23 milijonov evrov.
Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Podpora iz podukrepa 4.1 je namenjena ureditvi gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
•    ureditev greznic in čistilnih naprav,
•    gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
•    nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
•    zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.
Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.
Od skupno 8,1 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:
•    0,5 mio EUR sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A),
•    4,6 mio EUR sredstev namenjenih sofinanciranju naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
•    preostalih 3 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C).
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložb znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:
•    5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,

view counter