obvestilo MKGP, 12/12/2017

Po pozebi brezobrestne kredite

Foto: Darinka Sebenik

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 8. 12. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69 objavil Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka. Višina razpisanih sredstev je 5.000.000 evrov. Posojilo je obrestovano s fiksno obrestno mero v višini 1 % letno. Skupna doba vračanja posojil je do 5 let z možnostjo koriščenja moratorija na odplačevanje glavnice v trajanju do 2 leti. Moratorij je vključen v skupno dobo vračanja posojila. Obresti so sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), in sicer do višine 180.000,00 evrov za obdobje od 2018 do 2023.

 

Shema »de minimis«

Posojila se dodeljujejo po pravilih sheme »de minimis« primarni kmetijski proizvodnji.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 30 odstotkov ali več. Upravičeni stroški po javnem razpisu so stroški plač in povračil v zvezi z delom (prispevek v naravi ali lastno delo vlagatelja, stroški plač, prispevki, prispevki delodajalcev za socialno varnost, strošek za prevoz, strošek za prehrano), in sicer:

-          do višine 60 % upravičenih stroškov na osnovi opisa izvedenih ukrepov po pozebi iz prijavnega obrazca,

-          v višini nad 60 % na osnovi priloženih dokazil,

-          stroški materiala in storitev (npr. gnojil, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za varstvo rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih kmetij, nakupa grozdja z drugih vinorodnih območij, stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) na osnovi priloženih dokazil.

Obdobje upravičenosti je od 23. 4. 2017 do 31. 12. 2018.

Več informacij glede javnega razpisa in razpisne dokumentacije lahko dobite na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

view counter