obvestilo MKGP, 10/05/2017

Obvestilo glede prijave škode 2017

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da bo jutri 6. 10. 2017 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (Odlok).

Odlok določa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017. Namen izvajanja ukrepa je izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti čebelarjev za nadaljevanje čebelarjenja. Podpora je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2017, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo do 10. oktobra 2017 vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena Odloka poslala predtiskane obrazce »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017«

Do pomoči so upravičeni tisti čebelarji, ki so imeli na dan 30. junija 2017 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz Registra čebelnjakov, pri čemer se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki se nanaša na stanje od vključno 31. oktobra 2016 dalje in so ga vlagatelji sporočili do vključno 30. junija 2017. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred pričetkom roka za oddajo vloge od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS).

Kmetijsko gospodarstvo mora na dan oddaje vloge biti ustrezno vpisano v register kmetijskih gospodarstev skladno s 141. členom Zakona, ki ureja kmetijstvo.

Finančna pomoč znaša največ 6,00 eurov na čebeljo družino.

Ker se pomoč dodeljuje po pravilu de minimis, je lahko najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči v obdobju treh proračunskih let, ki se odobri in izplača kmetijskem gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju, največ 15.000 evrov.

Za izvajanje tega ukrepa je v letu 2017 skupaj namenjenih do 665.000 evrov.

view counter