obvestilo MKGP, 07/31/2017

20 mio € za naložbe v osnovna sredstva

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije, ter 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Za oba namena je razpisanih 20 mio € nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.
Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.
8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2017 (splošni javni razpis) - predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
•    ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
•    ureditev greznic in čistilnih naprav,
•    nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
•    ureditev trajnih nasadov,
•    nakup in postavitev mrež proti toči,
•    ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
•    izvedbo agromelioracij,
•    zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
•    ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
•    ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.
Več na strani: www.program-podezelja.si.

view counter