Boris Grabrijan, 10/07/2016

Travniški strokovnjaki v Beli Krajini

Foto: Boris Grabrijan

Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije se je tokrat odločilo izvesti letno skupščino v Krajinskem parku Kolpa. Pred ogledom krajine pa je v Šokčevem dvoru v Žuničih potekal strokovni posvet.

 

Po sprejemu in predstavitvi javnega zavoda, parka in muzeja Šokčev dvor je udeležencem kmetijstvo s poudarkom na travništvu na območju KGZ Novo mesto predstavila kmetijska svetovalka - specialistka Mateja Strgulec. Docent dr. Matej Vidrih iz Biotehniške fakultete (BF) je predstavil rezultate rekultivacije stelniškega gozda z nadzorovano pašo govedi; o prednostih in pomanjkljivostih paše pa je predaval dr. Andrej Lavrenčič tudi iz BF.

 

Posvetu in skupščini društva je sledil ogled dobrih praks na terenu. Ekipa Javnega zavoda Krajinski park Kolpa je gostom predstavila pravoslavno cerkev v Miličih in zgodovino Bele krajine ter rekultivacijo okoliških travnikov in pašnikov. Odpravljanju zaraščenosti in izboljševanju biotske raznovrstnosti se je skupina podrobneje posvetila na kulturnem in naravnem spomeniku Marindolski steljniki, ki so bili v zadnjih letih vidno pomlajeni. Ohranjanje naravne vrednote Vrhovske vrtače s strojno obdelavo in pašo drobnice ter oslov je sprožilo obsežno strokovno razpravo, s številnimi vprašanji in pobudami primernih metod in ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter izboljševanje rodovitnosti tal.

Projekt revitalizacije visokodebelnih travniških sadovnjakov pa so strokovnjaki spoznavali v kolekcijskem nasadu Kalce v Purgi, ki ga tudi vzdržujejo s pašo ovac. Nikakor ni bilo mogoče zaobiti reke Kolpe, ponosa krajinskega parka. Na koncu pa se je skupina ustavila še na ekološki kmetiji Totter v Gribljah, ki redi govedo, prašiče, drobnico in perutnino ter ima utečeno dopolnilno dejavnost predelave mleka in mesa.Udeleženci posveta so nedvomno izrazili pohvalo vsem deležnikom za dobro upravljanje travniških površin in raznoliko dejavnost v parku.

view counter