Boris Grabrijan, 04/01/2016

Belokranjci ocenili sokove in žganja

Foto: Boris Grabrijan

Komisija, sestavljena iz večinoma Belokranjskih strokovnjakov s tega področja, podkrepljenih s sodelavci iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Nacionalnega parka Risnjak na Domačiji Raztresen ocenila 30 vzorcev sokov in 29 žganja in likerjev. Količina ni posebno velika (včasih je bilo teh vzorcev kar nekajkrat več), zato pa je kakovost odlična. Več o rezultatih v petek 8. aprila, ko bodo ti podrobneje predstavljeni.

 

Javni zavod Krajinski park Kolpa s tem nadaljuje tradicijo ohranjanja in obnove visokodebelnih travniških sadovnjakov. Nasadi starih sort sadja so zelo pomembni za ekstenzivno pridelavo sadja, imajo pa tudi pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti saj nudijo ugodno bivalno okolje številnim manjšim in večjim organizmom. Velik je tudi njihov pomen za ohranjanje tipičnega izgleda krajine. Letošnje leto je deležnikom parka JZ KP Kolpa doniral (v preteklih letih pa že večkrat) 170 sadik različnih, praviloma starih sadik sadja, ki so primerne za ekstenzivno pridelavo. Zdaj tudi nameščamo »i hotele za žuželke«, ki jim nudijo zatočišče in jih ohranjajo v dobrem zdravstvenem stanju v sadovnjaku. Z osnovnošolci smo že v preteklih letih izdelovali ptičje valilnice, ki jih nameščamo deloma po pohodnih poteh, deloma pa v sadovnjake. Mali duplarji, ki jih naselijo, se potem hranijo s škodljivci, ki lahko škodujejo drevesom ali plodovom v sadovnjaku. Poleg najbolj razširjenih sinic, je tipičen prebivalec sadovnjaka tudi vijeglavka.

 

V preteklih letih smo v okviru projekta »Od vijeglavke do soka« izvedli tudi več oživitvene rezi teh visokih dreves in ko bo spet kakšna možnost bomo nadaljevali. Zgodba z mednarodnim ocenjevanjem sokov in žganj se je pričela v želji ohranjanja pomembnega biotopa – travniških sadovnjakov, ob zavedanju, da bodo ti obstali, če se bodo ustrezno vzdrževali in obnavljali. Seveda bodo dolgoročno preživeli le, če bodo tudi gospodarsko zanimivi. To bodo le, če bo pridelek pospravljen in ustrezno donegovan ter ponujen na trgu. In tako je zgodba zaokrožena. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ocenjevalnih postopkih na razpisih za dopolnilne dejavnosti zaradi strokovnosti ocenjevanja dobitnikom priznanj belokranjskega ocenjevanja dodatno izboljšalo oceno pri točkovanju vlog.

 

Mogoče se prihodnjič odločite za oceno svojega pridelka tudi vi?

view counter