Darinka Sebenik, 03/25/2015

Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi

Foto: Darinka Sebenik

Predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi, v lasti države Slovenije je dan v javno razpravo. Državni sekretar Miha Marenče  je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavil ustanovitev družbe Slovenski državni gozdovi.  Predloga zakona pa je že objavljen na straneh MKGP (http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7954/ ) in pripombe lahko pošiljate na elektronski gozdovi.mkgp@gov.si.

 

Če bo zakon sprejet, bodo gospodarjenje z gozdovi v lasti Slovenije, to je 230 tisoč hektarov in s katerimi zdaj upravlja Sklad kmetijskih zemljišč, prenesli na novo družbo, ki bo v izključno v lasti slovenske države. Miha Marenče je povedal tudi, da družba ne bo mogla poslovnega deleža prenesti na drugo osebo in da bodo glavne naloge doseganje čim višjega donosa, ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Ukvarjala se bo namreč z oddajo del za sečnjo in gradnjo gozdne infrastrukture ter s prodajo lesa po tržni ceni ter nakupom in prodajo gozdnih zemljišč. Druge naloge pa bodo povezane z dobrim gospodarjenjem z gozdovi, doseganji cilji regionalnega razvoja, upoštevati javni interes na varovanih območjih in območjih s posebno funkcijo in omogočanjem izobraževanja in tudi znanstveno raziskovalnega dela.

 

Število zaposlenih v družbi ne more biti določeno z zakonom, zato pripravljajo poslovni načrt, ki bo tudi ovrednotil delitev dobička. Za zdaj država zasluži od prodaje lesa 6 do 7 milijonov, po novem pa naj bi ta družba ustvarjeni dobiček odvajala v proračun in sicer v razmerju 50:50. Nova družba naj ne bi bila konkurenca zdajšnjim obstoječim lesnim podjetjem in trgovcem z lesom, pač pa pomoč. Z njo bo namreč mogoče skleniti dolgoročno pogodbo, poleg tega pa bo razpolagala letno z milijonom kubičnih metrov lesa. Taka družba naj bi bila v veliko pomoč tudi v primerih, kot je bil lanski žledolom.

view counter