Metrob d.o.o., 04/17/2015

Herbicid za najvišje donose koruze

Koruza, druga najpomembnejša poljščina v prehrani ljudi, v zadnjih desetletjih doživlja močan napredek v selekciji, gnojenju ter na področju varstva pred škodljivci, boleznimi in pleveli. Kljub zatiranju pa ocenjujejo, da je 10 do 15 odstotkov izgub pridelka zaradi plevela, ki konkurira koruzi do razvojne faze šestih listov za prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarja ugodne pogoje za razvoj bolezni in  škodljivcev. Zato predstavlja zatiranje plevela pri pridelavi koruze še naprej upravičen in nujen tehnološki ukrep. Njegova uspešnost (in ekonomičnost) je odsev celovitega pristopa, ki bi moral upoštevati prevladujočo plevelno floro, tip tal ter vlažnostne razmere. Temu namreč prilagodimo izbor ustreznega herbicida.

otpimalni_cas za Akris

 

  Optimalni čas uporabe Akrisa v času »ko se vidijo vrste« (10. 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek umne pridelave je v pripravi tal

Za zatiranje enoletnega travnega in širokolistnega plevela so se v zadnjem času uveljavili herbicidi z dvojnim delovanjem – preko tal in na vznikajoče plevele. Zanje je zelo pomembna ustrezna priprava tal (grude naj bodo čim manjše), kar je pogoj za največjo možno izpostavljenost plevelnih semen, hiter in sočasen vznik plevela in optimalno pokritost površine s sredstvom. Za »aktiviranje« talne učinkovitosti je potrebna talna vlaga, zato so v manj vlažnih razmerah učinkovitejša sredstva, ki jo za aktiviranje potrebujejo manj oziroma počakajo v tleh na padavine in se aktivirajo šele takrat.

 

mlada_koruza_metrob  Nezapleveljena njiva v mladostnem obdobju omogoča, da koruza maksimalno izkoristi potencial za rast in razvoj (15. 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika pridelave koruze terja eno zatiranje plevela

Ekonomika pridelave je omogočena, ko lahko uporabljeno sredstvo deluje na različne načine, ki se med seboj dopolnjujejo in ob visoki selektivnosti za koruzo sočasno zatre največje možno število plevelnih rastlin. Mednje upravičeno prištevamo novi herbicid Akris®, ki ustreza sodobnim kriterijem pri izbiri herbicida.

 

Je sistemičen, selektiven herbicid z visoko učinkovitostjo za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi. Vsebuje dve aktivni snovi z različnima mehanizmoma delovanja, ki se odlično dopolnjujeta pri zatiranju širokega spektra plevelov. Odlikuje ga odlično delovanje na vznikle plevele in vrhunsko naknadno delovanje, ki omogoča, da njiva ostaja nezapleveljena do žetve.

 

  cista_njivaZ uporabo kakovostnih herbicidov vplivamo na manjšo zapleveljenost naslednjih posevkov (8. 9.)

 

 

 

Večletne tuje in lanskoletne (2014) domače izkušnje potrjujejo, da Akris® učinkovito zatira prevladujoč in gospodarsko najpomembnejši širokolisten in ozkolisten plevel, kamor sodijo:

-           navadni ščir, pelinolistna žvrklja ali ambrozija, navadna loboda, samosevna ogrščica, njivska redkev, gorjušice, dresni, navadni zebrat, plezajoča lakota, navadni plešec, pasle zelišče – med širokolistnimi ter

-           navadna kostreba, muhviči, krvavordeča srakonja, divje proso, divji sirek (iz semena) in enoletna latovka – med travnimi pleveli.

Glede na prevladujočo plevelno floro naših koruznih njiv je pomembna lastnost Akrisa® močno zaustavljanje rasti trajnih plevelov, kot so njivski in plotni slak, njivski osat, plazeča pirnica in prstasti pesjak.

 

Četudi ne gre za tipičen nabor plevelov, na katerega sredstvo deluje, smo v preteklem, dovolj vlažnem letu ugotovili odlično delovanje tudi na večje predstavnike teh plevelnih vrst in tako dosegli zadostno »skupno herbicidno učinkovitost« enega tretiranja za potrebe vse vegetacijske sezone.

 

Kljub zapisanemu pa moramo upoštevati dejstvo, da večletne (koreninske in rizomske) plevele prednostno zatiramo takrat, ko rastline vzniknejo in njihova velikost (habitus) omogoča dovolj velik sprejem foliarnih herbicidov preko nadzemnega dela (listov).

 

Koruza naj v mladostnem obdobju raste hitro

Nemalo pridelovalcev se je že soočilo z dejstvom, da zatiranje plevela zadržuje rast koruze. Zaviralni vpliv je izrazitejši, kadar so razmere za rast koruze neugodne in v bistvu pomeni dopolnilno izgubo razpoložljive vegetacijske dobe in večjo izpostavljenost škodljivcem.

Zato je poleg učinkovitega herbicidnega delovanja pomembno, da herbicid ne zaustavlja rasti in razvoja koruze. Zaradi fitotoksičnosti rastline padejo iz rastnega ravnotežja in se ne razvijajo harmonično. Takšno neravnotežje sovpada z neugodnimi vremenskimi vplivi (ohladitve, deževje), kar lahko privede do večjih izgub pridelka. Herbicid Akris® preprečuje izgube in zagotavlja odlično selektivnost. Zato se BASF-ovi strokovnjaki v tujini lahko pohvalijo: »Akris je zaradi odlične selektivnosti zelo cenjen tudi pri velikih proizvajalcih semenske koruze.«

 

Pravilen čas uporabe

Pri opredelitvi ustreznega časa uporabe herbicida ne moremo mimo vsaj dveh, včasih navzkrižnih kriterijev:

-           razpoložljivega časa glede na ostala opravila na obratu in

-           dosego največje možne skupne učinkovitosti uporabljenega sredstva.

Obema zadostimo, ko lahko sredstvo uporabljamo dolgo časa in se s tem  prilagajamo razvoju kulturne in plevelnih rastlin.

Akris® lahko uporabimo v koruzi od 2 do 6 listov. Njegovo dvojno delovanje pa najbolj optimalno izkoristimo, ko so pleveli v fazi aktivnega vznika. V praksi je to v času, ko ima koruza 2 do 4 liste in se »vrste vidijo«.

Pri uporabi herbicida moramo upoštevati tudi praktične vidike rezidualnega učinka zaradi vrstenja poljščin v kolobarju ali pa, če pride do propada posevka. Z uporabo Akrisa® lahko ob propadu posevka koruzo brez predhodne obdelave tal ponovno posejemo. Po jesenskem spravilu pa lahko posejemo ozimno pšenico ali ječmen, v spomladanskem času pa vse vrste jarih žit, krompir, sladkorno peso in koruzo.

 

Slovenske izkušnje iz leta 2014

Letu 2014 smo preizkusili delovanje Akrisa® tudi na slovenskih njivah. Na lokacijah po vsej Sloveniji smo se prepričali o njegovi izjemni učinkovitosti na že vznikle plevele in izjemnem rezidualnem delovanju, ki je njivo ohranil nezapleveljeno skozi vso vegetacijo do žetve. Poleg tega ne moremo mimo dejstva, da je Akris® popolnoma selektiven, kar omogoča koruzi, da se harmonično razvija skozi vegetacijo in maksimalno izkoristi potencial za pridelek.

 

zatre tudi kostrebo

 Akris® je v letu 2014 odlično zatiral tudi muhviče in kostrebe v višjih razvojnih fazah. Zaradi dolgotrajnega učinkovitega preprečevanja naknadnega vznika travnega plevela je Akris® vrhunska izbira na njivah, ki so močno zapleveljene s kostrebo, muhviči in divjim sirkom iz semena.

 

 Akris

Tudi na slovenskih njivah smo se leta 2014 prepričali o izjemni selektivnosti Akrisa®, ki je še posebej cenjen v semenskih posevkih. Ker ne povzroča zastoja cvetenja očetovskih linij, je namreč oploditev optimalna in število zrn v storžu nezmanjšano.

 

Akris® ‒ herbicid za najvišje donose koruze

-           sistemičen, selektiven herbicid visoke učinkovitosti,

-           zatira enoletni širokolistni in travni plevel v širokem območju razvojnih faz plevela,

-           dve aktivni snovi z različnima mehanizmoma delovanja, ki se odlično dopolnjujeta,

-           odlično delovanje na vznikle plevele in vrhunsko naknadno delovanje,

-           eno tretiranje, ko ima koruza 2 do 4 liste,

-           ne zavira rasti koruze.

view counter