obvestilo MKGP, 03/11/2014

Listina o uporabi in prometu s hlodovino

Foto: Franc Uršič

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/2014), bo danes v Uradnem listu RS objavljena »Listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti«. Listina daje možnost, da se zaradi lažje odprave posledic naravne nesreče lahko uporablja namesto prevoznice, in sicer najpozneje do 30. aprila 2015. Ta izjema velja le za gozdno-lesne sortimente iz gozdov, ki so v zasebni lasti. V gozdovih, ki so v državni lasti, mora prevoz gozdnih lesnih sortimentov spremljati listina o prevozu.

Listina, ki jo vodi lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča, na katerem so rasle gozdne drevesne vrste, če so bili gozdni lesni sortimenti pridobljeni iz teh vrst, vsebuje podatke o:

  • gozdnih lesnih sortimentih za lastno uporabo, njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti ter datumu njihovega spravila ali prevoza;
  • osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti in datumu dobave.

Navedene podatke mora lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča na listino vpisati najpozneje v treh dneh po opravljenem prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.


Listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti mora lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.

view counter