Darinka Sebenik, 03/06/2014

Kdo sme in kdo ne sme?

Foto: Peter Cesar

Pogoji za delo v gozdu, po letošnji žledni ujmi, so zelo slabi in nevarni. Tokrat lahko napišemo, da uporaba čelade, protiureznih gozdarskih hlač in druge zaščitne opreme, zaželeno pa je, da se udeležite obnovitvenega tečaja znanja varnega dela z motorno žago in se tudi prikazov dela v razmerah, ki jih je za sabo pustila ledena ujma. Organizira  jih Zavod za gozdove Slovenije. Vse to pa ne pišemo zgolj zato, ker tako zahtevajo predpisi, ampak zaradi vaše osebne varnosti.
Na ministrstvu za kmetijstvo so zaradi številnih vprašanj o tem, kdo lahko opravlja delo v gozdu in kdo mora pri delu v gozdu izpolnjevati zahteve glede strokovne usposobljenosti in varstva ter zdravja pri delu, Gozdarska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje po ledeni ujmi javnost obvešča o določilih in usmeritvah pripravili naslednje razlage.

Zakon o gozdovih določa, da:
•    dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči (sosedje – zastonj, strojni krožki - za plačilo na podlagi računa);
•    dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, ki jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) ter Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu.

Registrirani izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-          strokovno usposobljenost,
-          usposobljenost za varno in zdravo delo delavca,
-          uporabljati varno delovno opremo, ki mora biti pregledana in preizkušena,
-          uporabljati predpisano osebno varovalno opremo.
Vsi, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih, morajo preden prvič začnejo izvajati dela v gozdovih, pristojni gozdarski inšpekciji predložiti dokazila o strokovni  usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo.

Delo inšpektorjev
Po Zakonu o gozdovih ima gozdarska inšpekcija pravico in dolžnost, da preveri, ali izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v gozdu. Lastniki gozda, ki niso registrirani izvajalci gozdarskih dejavnosti, jim ni potrebno izpolnjevati pogojev glede strokovne usposobljenosti in niti usposobljenosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu za izvajanje del v lastnem gozdu. Izjema glede določil usposobljenosti za varno in zdravo dela delavcev so tisti lastniki gozdov, ki so samozaposleni kot kmetje ali pa so kmetje delodajalci. Ti morajo imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja in se držati načina in ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki so določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Globe zagrožene zaradi kršenja določb Zakona o zdravju in varnosti pri delu so visoke. V kolikor ima kmet delodajalec zaposleno osebo, ki ni njegov zakoniti dediči ali dedičev zakonec, pa mora zaposleni izpolnjevati tudi pogoje strokovne usposobljenosti.
 
Zavod za gozdove Slovenije, kot smo že zapisali uvodom, organizira tečaje za varno delo v gozdu za lastnike gozdov. Termini različnih tečajev so objavljeni na spletnih straneh ZGS. Lastnikom gozdov, ki niso vešči dela v takih razmerah in niso ustrezno opremljeni, delo v gozdu odsvetujejo, ker so posledice lahko usodne.

view counter