Dora Uršič, 12/04/2013

Kmetijski forum Brežice

Foto: Franc Uršič

V ponedeljek, 2.12.2013 se je v prostorih Mladinskega centra Brežice v organizaciji občine Brežice in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino zgodil 1. kmetijski forum.  Kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog v občini Brežice.  Delež kmetijskih zemljišč, na območju občine obsega kar 51% površine.  Po podatkih SURS iz leta 2010 bilo na tem območju registriranih kar 1834 registriranih kmetijskih gospodarstev, od tega večina družinske kmetije.

 

Program 1. kmetijskega foruma je obsegal več vsebinskih področij, kot so novosti programa razvoja podeželja 2014-2020. Možnosti koriščenja finančnih sredstev, primer dobre prakse sadjarske kmetije Molan iz Arnovega sela, pridobitev dovoljenja za namakanje v kmetijski pridelavi v povezavi z občinskimi prostorskimi akti ter predstavitev ekološkega kmetijstva kot priložnost in izziv za prihodnost.

 

V uvodnem nagovoru se je župan občine Brežice, Ivan Molan zahvalil udeležencem  saj je po njegovem mnenju forum priložnost za  izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Župan je poudaril, da se pomena lokalno pridelane hrane zavedajo tudi na občini Brežice, zato bodo v okviru zakonodaje poskušali zagotoviti pogoje za konkurenčnejšo pridelavo zdrave hrane. Eden od projektov v novi evropski finančni perspektivi 2014-2020 bo tudi izgradnja velikega namakalnega sistema. Ob izgradnji HE Brežice, kjer bo možno uporabljati vodo iz akumulacijskega jezera za namakanje obdelovalnih površin.

 

Mag. Zdenka Kramar, univ. dipl. ing. kmet., KGZS Novo mesto, je predstavila možnosti koriščenja finančnih sredstev v kmetijstvu. Zakonodajo na področju kmetijstva, s tem pa tudi možnosti pridobitve različnih finančnih podpor v kmetijstvu, določajo ukrepi Skupne kmetijske politike (SKP) EU. Kar 43% evropskega proračuna je namenjeno ukrepom kmetijske politike. Ukrepi SKP se na novo vrednotijo vsakih sedem let – t. i. programsko obdobje. V letošnjem letu se izteka programsko obdobje 2007-2013, to je tudi leto, ko potekajo še zadnje priprave in pogajanja z Evropsko komisijo glede ukrepov in podpore in višine sredstev, ki bodo na voljo Sloveniji v prihajajočem programskem obdobju 2014-2020. Poudarjena je bila tudi pomembnost mladih prevzemnikov kmetij, saj bo v novem programskem obdobju prišlo do številnih novosti predvsem pa zaostritev pogojev za vstop v program. V iztekajočem programskem obdobju je bilo na območju občine Brežice 31 mladih prevzemnikov kmetij.

Trenutni ukrepi predpisujejo, da mora imeti mladi prevzemnik v lasti vsaj 3ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali z intenzivno rejo perutnine za meso ali jajca ali za vzrejo kuncev za meso ali z intenzivno vzrejo ostalih živali. Ključna novost v novem programskem obdobju je na tem področju »start up« podpora za mlade kmete, da se jih ne povezuje več z lastniškim prevzemom, temveč upravljanje kmetijskega gospodarstva. Večji poudarek je namenjen realizaciji poslovnega načrta, prav tako bo poraba podpore vezana na izvedbo v poslovnem načrtu opredeljenih investicij.

 

Andreja Brence, univ. dipl. ing. kmet. z KGZS Novo mesto je kratko predstavila prednosti in načrtovane aktivnosti za novo programsko obdobje. Program razvoja podeželja 2014-2020 bo omogočal pridobitev nepovratna finančna sredstva za izgradnjo in posodobitev namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme. V povezavi s tem je potrebno pravočasno vložiti kandidaturo za koriščenje sredstev za katera je potrebno pravočasno pridobiti vsa potrebna dovoljenja za postavitev namakalnega sistema in uporabo vode za namakanje kmetijskih površin. V povezavi s pridobitvijo finančnih sredstev za postavitev namakalnega sistema pa je Katja Pongračič, namestnica vodje oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj v občini Brežice predstavila potek izgradnje vodnega zbiralnika in objekta za akumulacijo, ki se lahko umesti na kmetijsko zemljišče, brez predhodne spremembe namenske rabe prostora, če je namenjen shranjevanju vode za potrebe namakanja ali oroševanja.  Za vse nezahtevne objekte po uredbi je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, prav tako pa je predhodno potrebno pridobiti soglasja upravljalcev varovanih območij in varovanih pasov. Prav tako je potrebno preveriti ali prostorski dokument dopušča postavitev enostavnih objektov v prostor, čeprav pridobitev gradbenega dovoljenja zanje ni potrebno.

 

Forum se je zaključil ob predstavitvi Zvoneta Černeliča, predsednika združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, ki meni, da je ekološko kmetijstvo vsekakor priložnost. Vrsto let kmetuje na ekološki način v zadnjem času pa se preusmerja k biodinamično metodo kmetovanja.

Zaključek foruma se je nadaljeval ob sproščenem klepetu in dobrotah Društva kmetic Brežice v preddverju Mladinskega centra Brežice.

view counter