Darinka Sebenik, 11/15/2011

Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2011

Foto: Darinka Sebenik

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša se je udeležila otvoritve že 20. mednarodnega simpozija o prehrani domačih živali (Zadravčevi – Erjavčevi dnevi). Na simpoziju, ki sta ga organizirala KGZS in KGZS - Zavod Murska Sobota so strokovnjaki predstavili dosežke in ugotovitve glede prehrane domačih živali in vpliva kmetijstva na urejenost kulturne krajine. Namen simpozija pa je predvsem poudariti pomen, ki ga ima kmetovanje za našo in prihodnje generacije.

 

Mag. Tanja Strniša je v nagovoru poudarila pomen znanja, inovacij in učinkovitejšega prenosa v prakso, ki ni le prednostna usmeritev Slovenije ampak tudi EU. Kriza zadnjih let je okrepila zavest, da se mora raziskovalna in inovacijska politika tesneje povezati z družbenimi pričakovanji. To zavedanje potrjuje tudi strategija Evropa 2020, ki med drugim poudarja ključno vlogo znanja in inovacij. To so gonilne sile rasti in reševanja družbenih izzivov. Ciljem strategije pa sledijo tudi usmeritve reforme Skupne kmetijske politike za naslednje programsko obdobje. Prav na področju razvoja podeželja je poudarjena večja strateška usmerjenost prihodnjih programov v smislu doseganja ciljev strategije in boljša integracija te politike z drugimi strukturnimi politikami. Prioritetni cilji prihodnjega razvoja podeželja sicer ostajajo enaki - spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva, trajnostno upravljanje naravnih virov in zagotavljanje uravnoteženega prostorskega razvoja podeželskih območij, vendar pa je za doseganje teh ciljev oblikovanih šest prednostnih nalog, med katerimi je posebej izpostavljeno pospeševanje prenosa znanja v kmetijstvu in gozdarstvu.

 

»V okviru našega ministrstva se zavedamo, da sodobno kmetijstvo temelji na znanju. Če želimo slovensko kmetijstvo, živilstvo in podeželje vzpodbuditi in mu dati nov razvojni ciklus ter zagotavljati druge cilje kmetijske politike, potrebujemo novo znanje, inovacije, sposobne in kompetentne ljudi ter učinkovit sistem prenosa znanja,« je še povedala mag. Strniša. V Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva je ena od prednostnih programskih usmeritev tudi »Večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos«.

 

Ministrstvo je takoj po sprejetju resolucije v začetku letošnjega leta tudi operativno pristopilo k uresničevanju ciljev, opredeljenih pod to prednostno programsko usmeritvijo. Ministrstvo je v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za znanost, oblikovalo sektorski ciljni raziskovalni program »Zagotovimo.si hrano za jutri« za obdobje 2011-2020, ki bo nudil ustrezno raziskovalno podporo sektorju za izvajanje temeljnih razvojnih nalog. Na podlagi izvedenega prvega javnega razpisa je ministrstvo v oktobru pričelo z izvajanje 49 projektov, ki jim bo v obdobju izvajanja (do treh let) namenjenih nekaj manj kot šest milijonov evrov.

view counter