Darinka Sebenik, 10/28/2011

Razpisa zaradi degradiranosti okolja

Kmetijski ministrstvo je danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«. Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 20.000 evrov. Prijava na razpis mora biti posredovana na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja peti dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, oziroma do objave obvestila o zaprtju razpisa, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva.

Podpora bodo dodelili kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja v slabšem položaju in zaradi tega ne morejo prodajati svojih pridelkov kot ekoloških oziroma imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Degradirana območja je določila Vlada RS z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list, št. 119/2007).

 

Vlagatelji za ta ukrep so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu.

 

Najvišji znesek pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo znaša največ 2.500 evrov. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu pa ne sme presegati 7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

view counter