Anton Darovic , 10/27/2011

Nova uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Foto: Darinka Sebenik

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet. Predlog uredbe določa pristojne organe, obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za FFS, označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009.  

 

Namen uredbe je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi, živali in varovanja okolja, konkurenčnost kmetijstva EU in povečanje prostega pretoka FFS ter njihove razpoložljivosti na območju EU. Zato z uredbo določajo obveznosti držav članic EU za zagotavljanje enotnega izvajanja uredbe, ki velja neposredno v vseh državah članicah. Predpisani so postopki za odobritev aktivnih snovi, varoval, sinergistov in dodatkov na ravni EU, v povezavi z registracijo FFS na podlagi odobrenih snovi v conah na ravni držav članic in o izdajanju dovoljenj za FFS na nacionalni ravni. Uredili pa so tudi promet in uporabo semena, tretiranega s FFS, pakiranje in označevanje FFS, predpisali zahteve glede obveznega vodenja podatkov o prometu in uporabi FFS ter obveznosti imetnika registracije FFS glede na podatke o škodljivih vplivih FFS in v povezavi z oglaševanjem FFS. Uredba daje tudi podlago za določitev pristojbin v zvezi s stroški dela, povezanimi z izvajanjem uredbe.

view counter