Mag. Tomaž Poje, 09/14/2011

Krajinski park Kolpa ima travniške sadovnjake

Foto: Boris Grabrijan

V sklopu projekta »Od vijeglavke do soka« so v Krajinskem parku Kolpa vrednotili visokodebelne sadovnjake. Ekstenzivne travniške sadovnjake imenujemo tudi senožetni sadovnjaki, namenjeni pa so pridelavo kakovostnega sadja in hkrati trave, ki jo rabimo za (nadzorovano) pašo ali košnjo. Praviloma so sadovnjaki v bližini kmetije ali pa na manj kakovostnih zemljiščih. Pravilno vzdrževani in izkoriščani visokodebelni sadovnjaki so lahko zelo pomembno življenjsko okolje številnim živim organizmom, so pa povsod po Sloveniji tudi pomemben delček podeželske kulturne krajine.

jabolka v Krajinskem parku Kolpa

Ena od aktivnosti projektnih partnerjev (Kozjanski regijski park, Narodni park Risnjak HR in Krajinski park Kolpa) je tudi vzpostavljanje registra visokodebelnih sadovnjakov in njihovo vrednotenje. Poleg sicer pomembnega merila koliko lahko v takih sadovnjakih pridelamo tržnega sadja, pa komisija ocenjuje tudi biotsko raznovrstnost nasada , ugotovijo stopnjo neugodnih posegov vanj, omejene možnosti oskrbe, vrstno in sortno pestrost, vizualni vtis, ekološko in krajinsko pestrost, pomen zaščite pred erozijo in podobno.

 

Da bi vsi projektni partnerji čimbolj enotno pristopili k vrednotenju je KP Kolpa organiziral celodnevno delavnico vrednotenja visokodebelnih sadovnjakov, ki jo je vodil Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka, sicer tudi projektni vodja. Javni uslužbenci in zunanji sodelavci vseh treh javnih zavodov so preizkusili teoretično znanje tudi na terenu. Poleg vzorčnega nasada v Kalcih pri Purgi, ki ga je zasadil v lanskem letu KP Kolpa, so tečajniki ocenili še štiri druge sadovnjake v različnih okoljih.

view counter