Miran Mate, 08/24/2011

AGRA 2011 - Podpisali kodeks dobrih poslovnih praks

Foto: Darinka Sebenik

»Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi« so podpisali predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ciril Smrkolj, predsednica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Anka Miklavič Lipušček, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije mag. Mariča Lah, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Štefan Pavlinjek in  predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk. Poleg kodeksa, p sta podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije, Franc Küčan in predsednik Sindikata kmetijstva in živilskopredelovalne industrije, Srečko Čater, podpisala še Deklaracijo o podpori Kodeksu dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. Svečanega podpisa sta se kmetijski minister mag. Dejan Židan in mag. Mitja Gaspari minister za razvoj in evropske zadeve, ki začasno vodi tudi Ministrstvo za gospodarstvo.

 

Minister mag. Židan se zaveda, »da vse težave in deviacije, ki so prisotne v slovenski prehranski verigi s tem še niso odpravljene, vendar je to zelo pomemben korak naprej.« Izpostavil je tudi tri aktivnosti, ki so ta čas pomembne v Sloveniji. »Prva je komunikacija s slovenskim potrošnikom, ker s svojo lojalnostjo do domačih proizvodov odloča o življenju slovenske prehranske verige«. Kot drugo pomembno aktivnost je minister izpostavil delovanje regulatornih organov. Kot tretje pa je minister izpostavil zavedanje vseh podpisnikov, da gre za partnersko sodelovanje, od katerega bo imel koristi tako kmet in industrija, kot tudi trgovina. Minister mag. Židan meni, da se bo samooskrba z žiti tudi zaradi uveljavitve kodeksa povečala v roku enega leta lahko povečala na 70 %, kar je temelj prehranske varnosti in napovedal je nastanek nove verige v sektorju zelenjave.

 

Temeljni namen kodeksa je ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano, pri katerem je treba upoštevati interese vseh členov v verigi. Kodeks je prostovoljna zaveza za vse podpisnike in predstavlja nadstandard medsebojnih odnosov in partnersko poslovanje. Podpisniki kodeksa sami vzpostavijo sistem pravil obnašanja znotraj verige. Podpisniki kodeksa so se uskladili o končni ali »neto-neto ceni«, spoštovanju zakonsko določenih plačilnih rokov, spreminjanju naročil v razumnem roku, nespreminjanju pogodb z enostranskimi aneksi in  zaračunavanju dejanskih izvedenih storitev. Predstavniki kmetijskega ministrstva pričakujejo, da bo kodeks podpisnikom prinesel več pozitivnih učinkov, predvsem odpravo slabih pogodbenih in trgovinskih praks, preprečitev zlorab močnejšega v verigi in odpravo nekaterih težav pri poslovanju posameznih členov.

 

Za učinkovito izvajanja kodeksa bo skrbel Odbor za spremljanje izvajanja kodeksa, ki bo enkrat letno, to je do 31. marca tekočega leta za preteklo leto pripravil poročilo o uresničevanju zavez iz kodeksa. Skrbel pa bo tudi za uveljavljanje dobre poslovne prakse in oblikovanje predlogov morebitnih sprememb in dopolnitev kodeksa. Odbor se bo sestajal vsaj enkrat letno ali na pobudo njegovih članov. V skrajnem primeru pa lahko odbor napoti deležnike tudi na pristojne institucije. Odbor bo sestavljen iz članov, ki jih imenujejo podpisniki kodeksa in drugih zainteresiranih partnerjev.

view counter